Общински съвет - Елена мандат 2003-2007 Общински съвет - Елена

АктуалноДокументиРешенияПротоколиКомисииСъветнициКонтактиОбратна връзкаПолезни връзки

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет- Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

web doc

pdf

Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Елена 2006 – 2010

web doc

pdf

Общински план за подобряване качеството на живот на хората с ментални увреждания в община Елена за периода 2006-2009 г.

web doc

pdf

Общинска програма за борба с ехинококозата при хората и животните.

web doc

pdf

Стратегия за развитие на регионална политика за управление на културното наследство- Елена - Котел.

web

doc

pdf

Целева програма за енергийна ефективност на община Елена за 2007 година.

web

doc

pdf

Наредба за съставянето, изпълнението, отчитането на общинския бюджет и поемането на общински дълг.

web doc

pdf

Наредба за отдаване под наем на земите от общинския поземлен фонд и земите по Чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

web

doc

pdf

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кмета на общината в Община Елена.

web

doc

pdf

Наредба за опазване на обществения ред в община Елена.

web doc

pdf

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена.

web doc

pdf

Наредба за организация на дейността на общинските пазари в община Елена.

web doc

pdf

Наредба за разрешаване, функциониране и премахване на временни съоръжения за производство, търговия и услуги на територията на община Елена.

web doc

pdf

Наредба за реда за упражняване правата на собственост на община Елена върху капитала в търговски дружества (ЕООД, ЕАД, ООД и АД).

web doc

pdf

Наредба за спазването на обществения ред при дейността на религиозните общности на територията на община Елена.

web doc

pdf

Наредба на община Елена за предоставяне на концесии.

web doc

pdf

Общинска стратегия за закрила на детето в община Елена за периода 2004-2006 година.

web doc

pdf

Актуално | Документи | Решения | Протоколи | Комисии | Съветници | Контакти | Обратна връзка | Полезни връзки

© 2004-2007 Инж. Светослав Михайлов