Герб на Елена

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА

5070 гр.Елена, ул.”Иларион Макариополски” №24 e-mail: obs@elena.bg
тел./факс (06151) 25-57 web: obs.elena.bg

 

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,

КМЕТА НА ОБЩИНАТА,

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА 

 

П О К А Н А

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 25.09.2007 г. (вторник) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.

 

П Р О Е К Т  З А  Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

 

1. Предложение относно разпределение на допълнителна субсидия за капиталови разходи и извършване на вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, функции и обекти по Поименен списък за финансиране на капиталовите разходи на община Елена за 2007 г. – разпределение на допълнителна субсидия и вътрешни компенсирани промени към 10.09.2007 г.

Вн.: Кмета на общината

2. Предложение относно даване съгласие за предоставянето от община Елена на социална услуга в общността „Дневен център за деца с ментални увреждания”, в изградения по програма ФАР център, като местна дейност във Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” от 01.10.2007 г. до 31.12.2007 г.

Вн.: Кмета на общината

3. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно ползване на сградата на училището в с. Илаков рът за нуждите на проект „Изграждане на Защитено жилище за възрастни хора с умствена изостаналост в с. Илаков рът, община Елена” по Програма ФАР BG2005/017-353.01.02 „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”, компонент 2 – „Предоставяне в общността на медицински, социални и образователни услуги за възрастни хора”.

Вн.: Кмета на общината

4. Предложение относно прехвърляне на движимо имущество, собственост на община Елена.

Вн.: Кмета на общината

5. Предложение относно избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на община и кметове на кметства.

Вн.: Кмета на общината

 

 

Председател на

Общински съвет – Елена:

 

(Симеон Кънчев)

Актуално | Документи | Решения | Протоколи | Комисии | Съветници | Контакти | Обратна връзка | Полезни връзки

© 2004-2007 Инж. Светослав Михайлов