Герб на Елена

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА

5070 гр.Елена, ул.”Иларион Макариополски” №24 e-mail: obs@elena.bg
тел./факс (06151) 25-57 web: obs.elena.bg

 

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,

КМЕТА НА ОБЩИНАТА,

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА 

 

П О К А Н А

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 30.08.2007 г. (четвъртък) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.

 

П Р О Е К Т  З А  Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

 

1. Предложение относно информация за текущото изпълнение на бюджета към 30.06.2007 г.

Вн.: Кмета на общината

2. Предложение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет Елена и на неговите комисии за периода 01.01.2007 г. – 30.06.2007 г.

Вн.: Председател ОбС

3. Предложение относно определяне на средните месечни брутни работни заплати от 01.07.2007 г. и утвърждаване на средствата за работна заплата в съответствие с ПМС 175 от 24.07.2007 г.

Вн.: Кмета на общината

4. Предложение относно утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се на ул.”Пърчевци” гр.Елена

Вн.: Кмета на общината

5. Предложение относно утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в с.Ганев дол община.Елена

Вн.: Кмета на общината

6. Предложение относно създаване на кметство Палици.

Вн.: Кмета на общината

7. Предложение относно вземане на решение за ползване на дървесина в общински горски фонд на територията на Държавно лесничейство Елена и Държавно лесничейство Буйновци съгласно лесоустройствен проект и провеждането на санитарни сечи по предписание на Държавно лесничейство Елена

Вн.: Кмета на общината

8. Предложение относно отпускане на еднократна помощ на Петьо Христов Петков, с настоящ адрес с.Вълчевци, кметство Майско

Вн.: Кмета на общината

9. Предложение относно вземане на решение за участие на община Елена в проект по „Програма Интелигентна Енергия Европа”.

Вн.: Кмета на общината

 

 

Председател на

Общински съвет – Елена:

 

(Симеон Кънчев)

Актуално | Документи | Решения | Протоколи | Комисии | Съветници | Контакти | Обратна връзка | Полезни връзки

© 2004-2007 Инж. Светослав Михайлов