Герб на Елена

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА

5070 гр.Елена, ул.”Иларион Макариополски” №24 e-mail: obs@elena.bg
тел./факс (06151) 25-57 web: obs.elena.bg

 

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,

КМЕТА НА ОБЩИНАТА,

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА 

 

П О К А Н А

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 27.06.2007 г. (сряда) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.

 

П Р О Е К Т  З А  Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

 

1. Предложение относно промяна на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елена.

Вн.: Кмета на общината

2. Предложение относно утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за продажба на имот – частна общинска собственост.

Вн.: Кмета на общината

3. Предложение относно промяна в състава на членовете на обществения съвет за социално подпомагане, съгласно чл.35 от Закона за социално подпомагане и чл.52, чл.53, чл.54 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Вн.: Кмета на общината

4. Предложение относно вземане на решение за ползване на дървесина в общински горски фонд на територията на Държавно лесничейство Елена и Държавно лесничейство Буйновци във връзка със снабдяване на жителите на община Елена с дърва за огрев през 2007 година.

Вн.: Кмета на общината

5. Предложение относно даване на разрешение за бракуване на ДМА, собственост на общинско дружество ЕООД „БУКОВЕЦ”.

Вн.: Кмета на общината

 

 

Председател на

Общински съвет – Елена:

 

(Симеон Кънчев)

Актуално | Документи | Решения | Протоколи | Комисии | Съветници | Контакти | Обратна връзка | Полезни връзки

© 2004-2007 Инж. Светослав Михайлов