Герб на Елена

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА

5070 гр.Елена, ул.”Иларион Макариополски” №24 e-mail: obs@elena.bg
тел./факс (06151) 25-57 web: obs.elena.bg

 

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,

КМЕТА НА ОБЩИНАТА,

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА 

 

П О К А Н А

 

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 31.01.2007 г. (сряда) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.

 

П Р О Е К Т  З А  Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

 

1. Предложение относно допълнение и изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Вн.: Председател ОбС - Елена

2. Предложение относно приемане на списък предложение за включване на обекти в проекта за разпределение на средства за изграждане и ремонт на общински пътища през 2007 г.

Вн.: Кмета на общината

3. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, функции и обекти по поименен списък за финансиране на капиталовите разходи на Община Елена за 2006 г.

Вн.: Кмета на общината

4. Предложение относно утвърждаване на начална конкурсна цена, конкурсни условия, конкурсна документация и комисия за продажба на имот – частна общинска собственост.

Вн.: Кмета на общината

5. Предложение относно даване мандат на делегат и зам.-делегат в ОС на НСОРБ в подкрепа на предложение за Проект за изменение и допълнение на Устава на НСОРБ.

Вн.: Председател ОбС - Елена

6. Предложение относно отдаване под наем на част от Обреден дом, находящ се на ул.”Иларион Макариополски” № 13.

Вн.: Кмета на общината

7. Предложение относно отдаване под наем на част от застроен поземлен имот пл.№ 368, в кв.70 по плана на град Елена.

Вн.: Кмета на общината

 

 

Председател на

Общински съвет – Елена:

 

(Симеон Кънчев)

Актуално | Документи | Решения | Протоколи | Комисии | Съветници | Контакти | Обратна връзка | Полезни връзки

© 2004-2007 Инж. Светослав Михайлов