Герб на Елена

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА

5070 гр.Елена, ул.”Иларион Макариополски” №24 e-mail: obs@elena.bg
тел./факс (06151) 25-57 web: obs.elena.bg

 

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,

КМЕТА НА ОБЩИНАТА,

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА 

 

П О К А Н А

 

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 10.05.2007 г. (четвъртък) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.

 

П Р О Е К Т  З А  Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

 

1. Предложение относно приемане на Отчет за изпълнението на актовете на ОбС Елена за 2006 година.

Вн.: Кмета на общината

2. Предложение относно даване съгласие от Общински съвет – Елена, за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация и имоти за обекти на публичната собственост, съгласно чл.16, ал.7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), за кв.Кантона” – с.Майско, община Елена.

Вн.: Кмета на общината

3. Предложение относно промяна в структурата на общинска администрация.

Вн.: Кмета на общината

4. Предложение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество, а именно: магазин за хранителни стоки, находящ се в гр.Елена, на ул.”Ст.Михайловски” № 69.

Вн.: Кмета на общината

5. Предложение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество, магазин – аператив, находящ се в гр.Елена, ул.”В.Левски” № 32-36.

Вн.: Кмета на общината

6. Предложение относно утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в с.Хъневци.

Вн.: Кмета на общината

7. Предложение относно утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за продажба на имоти – частна общинска собственост, незастроени УПИ по плана на с.Майско.

Вн.: Кмета на общината

8. Предложение относно възлагане на доклад за оценка на въздействието на околната среда на три потенциални площадки за изграждане на регионално депо за неопасни отпадъци.

Вн.: Кмета на общината

9. Предложение относно утвърждаване на покупна цена на имот ДПФ – МЗГ № 213029 „Селскостопански склад”.

Вн.: Кмета на общината

10. Предложение относно вземане на решение за отдаване на мери и пасища под наем на земеделските стопани от Общинския поземлен фонд.

Вн.: Кмета на общината

 

 

Председател на

Общински съвет – Елена:

 

(Симеон Кънчев)

Актуално | Документи | Решения | Протоколи | Комисии | Съветници | Контакти | Обратна връзка | Полезни връзки

© 2004-2007 Инж. Светослав Михайлов