Герб на Елена

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА

5070 гр.Елена, ул.”Иларион Макариополски” №24 e-mail: obs@elena.bg
тел./факс (06151) 25-57 web: obs.elena.bg

 

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,

КМЕТА НА ОБЩИНАТА,

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА 

 

П О К А Н А

 

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 16.03.2007 г. (петък) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.

 

П Р О Е К Т  З А  Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

 

1. Предложение относно приемане отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Елена за 2006 г.

Вн.: Кмета на общината

2. Предложение относно приемане бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Елена за 2007 г.

Вн.: Кмета на общината

3. Предложение относно приемане на приватизационна оценка и правни анализи на недвижими имоти обособени части от имуществото на „Елена автотранспорт” ЕООД гр.Елена.

Вн.: Кмета на общината

4. Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване на част от имот – публична общинска собственост.

Вн.: Кмета на общината

5. Предложение относно отдаване на стоматологичен кабинет за безвъзмездно ползване.

Вн.: Кмета на общината

6. Предложение относно промяна предназначението на част от имот, пл. № 88 по плана на гр.Елена, попадаща в УПИ ІV „За озеленяване”, кв. 109 по плана на гр.Елена и преотреждане на целия имот, пл. № 88 в УПИ „За нискоетажно жилищно застрояване”.

Вн.: Кмета на общината

 

 

Председател на

Общински съвет – Елена:

 

(Симеон Кънчев)

Актуално | Документи | Решения | Протоколи | Комисии | Съветници | Контакти | Обратна връзка | Полезни връзки

© 2004-2007 Инж. Светослав Михайлов