Герб на Елена

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА

5070 гр.Елена, ул.”Иларион Макариополски” №24 e-mail: obs@elena.bg
тел./факс (06151) 25-57 web: obs.elena.bg

 

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,

КМЕТА НА ОБЩИНАТА,

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА 

 

П О К А Н А

 

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 07.03.2007 г. (сряда) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.

 

П Р О Е К Т  З А  Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

 

1. Предложение относно приемане отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии през 2006 година.

Вн.: Председател ОбС - Елена

2. Предложение относно процедура по избор за отреждане на площадка за реализиране проект „Регионално депо за обезвреждане на битови отпадъци – Велико Търново, с регион на обслужване включващ общините от Сдружение „За чисти селища” Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица.

Вн.: Кмета на общината

3. Предложение относно взето решение за отдаване под наем на площ от Клуб на пенсионера „Възраждане” гр.Елена.

Вн.: Кмета на общината

 

 

Председател на

Общински съвет – Елена:

 

(Симеон Кънчев)

Актуално | Документи | Решения | Протоколи | Комисии | Съветници | Контакти | Обратна връзка | Полезни връзки

© 2004-2007 Инж. Светослав Михайлов