Общински съвет - Елена мандат 2003-2007 Общински съвет - Елена

АктуалноДокументиРешенияПротоколиКомисииСъветнициКонтактиОбратна връзкаПолезни връзки

Решение №71/26.10.2007 г. Протокол №13 относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект „Красива България”, за финансиране изпълнението на проекти на територията на община Елена, за 2008 г.

web doc

pdf

Решение №70/02.10.2007 г. Протокол №12 относно: Промяна на Решение на Общински съвет Елена №40/27.06.2007 г.

web doc

pdf

Решение №69/02.10.2007 г. Протокол №12 относно: Даване съгласие на Общински съвет – Елена за кандидатстване на община Елена пред Социално инвестиционен фонд за финансиране на проекти.

web doc

pdf

Решение №68/25.09.2007 г. Протокол №11 относно: Прекратяване на съсобственост между община Елена и РПК - Елена.

web doc

pdf

Решение №67/25.09.2007 г. Протокол №11 относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Каменари.

web doc

pdf

Решение №66/25.09.2007 г. Протокол №11 относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Константин.

web doc

pdf

Решение №65/25.09.2007 г. Протокол №11 относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Майско.

web doc

pdf

Решение №64/25.09.2007 г. Протокол №11 относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община Елена.

web doc

pdf

Решение №63/25.09.2007 г. Протокол №11 относно: Прехвърляне на движимо имущество, собственост на община Елена.

web doc

pdf

Решение №62/25.09.2007 г. Протокол №11 относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване на сградата на училището в с. Илаков рът за нуждите на проект „Изграждане на Защитено жилище за възрастни хора с умствена изостаналост в с. Илаков рът, община Елена” по Програма ФАР BG2005/017-353.01.02 „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”, компонент 2 – „Предоставяне в общността на медицински, социални и образователни услуги за възрастни хора”.

web doc

pdf

Решение №61/25.09.2007 г. Протокол №11 относно: Даване съгласие за предоставянето от община Елена на социална услуга в общността „Дневен център за деца с ментални увреждания”, в изградения по Програма ФАР център, като местна дейност във Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” от 01.10.2007 г. до 31.12.2007 г.

web doc

pdf

Решение №60/25.09.2007 г. Протокол №11 относно: Разпределение на допълнителна субсидия за капиталови разходи и извършване на вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, функции и обекти по Поименен списък за финансиране на капиталовите разходи на община Елена за 2007 г. – разпределение на допълнителна субсидия и вътрешни компенсирани промени към 10.09.2007г.

web doc

pdf

Решение №59/14.09.2007 г. Протокол №10 относно: Утвърждаване сформирането на самостоятелни маломерни и слети паралелки паралелки от І до VІІІ клас в училищата в община Елена за учебната 2007/2008 година.

web doc

pdf

Решение №58/14.09.2007 г. Протокол №10 относно: Утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за продажба на имот – частна общинска собственост.

web doc

pdf

Решение №57/14.09.2007 г. Протокол №10 относно: Приемане на „Стратегия за развитие на регионална политика за управление на културното наследство” – Обща политика на регион Елена- Котел в областта на Културно-историческото наследство за периода 2007 -2013 г.

web doc

pdf

Решение №56/30.08.2007 г. Протокол №9 относно: Вземане на решение за участие на община Елена в проект по „Програма Интелигентна Енергия Европа”.

web doc

pdf

Решение №55/30.08.2007 г. Протокол №9 относно: Отпускане на еднократна помощ на Петьо Христов Петков, с настоящ адрес с. Вълчевци, кметство Майско.

web doc

pdf

Решение №54/30.08.2007 г. Протокол №9 относно: Вземане на решение за ползване на дървесина в общински горски фонд на територията на Държавно лесничейство Елена и Държавно лесничейство Буйновци съгласно лесоустройствен проект и провеждането на санитарни сечи по предписание на Държавно лесничейство Елена.

web doc

pdf

Решение №53/30.08.2007 г. Протокол №9 относно: Създаване на кметство Палици.

web doc

pdf

Решение №52/30.08.2007 г. Протокол №9 относно: Утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за продажба на имот – частна общинска собственост.

web doc

pdf

Решение №51/30.08.2007 г. Протокол №9 относно: Утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за продажба на имот – частна общинска собственост.

web doc

pdf

Решение №50/30.08.2007 г. Протокол №9 относно: Определяне на средните месечни брутни работни заплати от 01.07.2007 г. и утвърждаване на средствата за работна заплата в съответствие с ПМС 175 от 24.07.2007 г.

web doc

pdf

Решение №49/30.08.2007 г. Протокол №9 относно: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии за периода 01.01.2007 г. – 30.06.2007 г.

web doc

pdf

Решение №48/30.08.2007 г. Протокол №9 относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета към 30.06.2007 г.

web doc

pdf

Решение №47/06.08.2007 г. Протокол №8 относно: Приемане на Програма за ограничаване на структурния дефицит на община Елена през 2007 г.

web doc

pdf

Решение №46/31.07.2007 г. Протокол №7 относно: Даване на съгласие за откриване на социална услуга в общността „Дневен център за деца и младежи с увреждания” в гр.Елена като делегирана от държавата дейност от 01.01.2008 година.

web doc

pdf

Решение №45/31.07.2007 г. Протокол №7 относно: Допълване на раздел VІ Търговска дейност и услуги от Наредбата за опазване на обществения ред в община Елена.

web doc

pdf

Решение №44/31.07.2007 г. Протокол №7 относно: Даване съгласие на Общински съвет – Елена, за кандидатстване на община Елена, пред Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България – САПАРД, за финансиране на проект „Възстановяване и ремонт на ул.”Хаджи Юрдан Брадата” – гр.Елена”.

web doc

pdf

Решение №43/31.07.2007 г. Протокол №7 относно: Вземане на решение за приемане на Стратегическа програма за икономическо развитие на община Елена.

web doc

pdf

Решение №42/27.06.2007 г. Протокол №6 относно: Приемане на приватизационна оценка, правен анализ и информационен меморандум на недвижим имот частна общинска собственост.

web doc

pdf

Решение №41/27.06.2007 г. Протокол №6 относно: Приемане на приватизационна оценка, правен анализ и информационен меморандум на недвижим имот частна общинска собственост.

web doc

pdf

Решение №40/27.06.2007 г. Протокол №6 относно: Даване на разрешение за бракуване на ДМА, собственост на общинско дружество ЕООД „БУКОВЕЦ”.

web doc

pdf

Решение №39/27.06.2007 г. Протокол №6 относно: Вземане на решение за ползване на дървесина в общински горски фонд на територията на Държавно лесничейство Елена и Държавно лесничейство Буйновци във връзка със снабдяване на жителите от община Елена с дърва за огрев през 2007 година.

web doc

pdf

Решение №38/27.06.2007 г. Протокол №6 относно: Промяна в състава на членовете на обществения съвет за социално подпомагане, съгласно чл.35 от Закона за социално подпомагане и чл.52, чл.53, чл.54 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

web doc

pdf

Решение №37/27.06.2007 г. Протокол №6 относно: Утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за продажба на имот – частна общинска собственост.

web doc

pdf

Решение №36/27.06.2007 г. Протокол №6 относно: Промяна на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елена.

web doc

pdf

Решение №35/16.05.2007 г. Протокол №5 относно: Удостояване със званието “Почетен гражданин на град Елена”.

web doc

pdf

Решение №34/16.05.2007 г. Протокол №5 относно: Удостояване със званието “Почетен гражданин на град Елена”.

web doc

pdf

Решение №33/16.05.2007 г. Протокол №5 относно: Удостояване със званието “Почетен гражданин на град Елена”.

web doc

pdf

Решение №32/16.05.2007 г. Протокол №5 относно: Удостояване със званието “Почетен гражданин на град Елена”.

web doc

pdf

Решение №31/10.05.2007 г. Протокол №4 относно: Даване съгласие на община Елена за придобиване на общинска земя, с цел упълномеряване на имоти пл. №№ 361 359 по плана на гр.Елена и отстъпване право на строеж върху 40 кв.м. от ивица общинска площ, част от отчуждени имоти за строеж на Комбинат за услуги и улица, оставаща след провеждане на процедура по реда на § 8, ал.1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, за имоти в кв.70 по плана на гр.Елена.

web doc

pdf

Решение №30/10.05.2007 г. Протокол №4 относно: Отпускане на еднократна помощ на семейството на Иваничка Маринова Савова.

web doc

pdf

Решение №29/10.05.2007 г. Протокол №4 относно: Вземане на решение за отдаване на мери и пасища под наем на земеделските стопани от Общинския поземлен фонд.

web doc

pdf

Решение №28/10.05.2007 г. Протокол №4 относно: Утвърждаване на покупна цена на имот ДПФ – МЗГ № 213029 „Селскостопански склад”.

web doc

pdf

Решение №27/10.05.2007 г. Протокол №4 относно: Възлагане на доклад за оценка на въздействието на околната среда на три потенциални площадки за изграждане на регионално депо за неопасни отпадъци.

web doc

pdf

Решение №26/10.05.2007 г. Протокол №4 относно: Утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия да продажба на имоти – частна общинска собственост.

web doc

pdf

Решение №25/10.05.2007 г. Протокол №4 относно: Утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия да продажба на имоти – частна общинска собственост.

web doc

pdf

Решение №24/10.05.2007 г. Протокол №4 относно: Откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество.

web doc

pdf

Решение №23/10.05.2007 г. Протокол №4 относно: Откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество.

web doc

pdf

Решение №22/10.05.2007 г. Протокол №4 относно: Промяна в структурата на общинска администрация

web doc

pdf

Решение №21/10.05.2007 г. Протокол №4 относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена, за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация и имоти за обекти на публичната собственост, съгласно чл.16, ал.7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), за кв.”Кантона” – с.Майско, община Елена.

web doc

pdf

Решение №20/10.05.2007 г. Протокол №4 относно: Приемане на Отчет за изпълнението на актовете на ОбС – Елена за 2006 година.

web doc

pdf

Решение №19/16.03.2007 г. Протокол №3 относно: Промяна в състава на комисии в Решения №№ 67/31.10.2006 г. и 3/31.01.2007 г. на ОбС- Елена.

web doc

pdf

Решение №18/16.03.2007 г. Протокол №3 относно: Промяна предназначението на част от имот, пл. № 88 по плана на гр. Елена, попадаща в УПИ ІV „За озеленяване”, кв. 109 по плана на гр. Елена и преотреждане на целия имот, пл. № 88 в УПИ „За нискоетажно жилищно застрояване”.

web doc

pdf

Решение №17/16.03.2007 г. Протокол №3 относно: Отдаване на стоматологичен кабинет за безвъзмездно ползване.

web doc

pdf

Решение №16/16.03.2007 г. Протокол №3 относно: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на част от имот – публична общинска собственост.

web doc

pdf

Решение №15/16.03.2007 г. Протокол №3 относно: Приема правния анализ и приватизационната оценка на обособена част от имуществото на общинско търговско дружество “Елена автотранспорт” ЕООД, гр. Елена, а именно: дворно място от 1500 кв. м., съставляващо УПИ ХІ, кв. 98 по плана на гр.Елена, заедно с построената в него недовършена административно – битова сграда.

web doc

pdf

Решение №14/16.03.2007 г. Протокол №3 относно: Приема правния анализ и приватизационната оценка на обособена част от имуществото на общинско търговско дружество “Елена автотранспорт” ЕООД, гр. Елена, а именно: сграда за административни нужди (автогара), гр. Златарица.

web doc

pdf

Решение №13/16.03.2007 г. Протокол №3 относно: Приемане бюджета на Община Елена и извънбюджетните сметки и фондове за 2007 г.

web doc

pdf

Решение №12/16.03.2007 г. Протокол №3 относно: Приемане отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Елена за 2006 г.

web doc

pdf

Решение №11/07.03.2007 г. Протокол №2 относно: Отдаване под наем на сграда към лятно кино, находящо се в гр.Елена, ул.”Ил.Макариополски” № 30А.

web doc

pdf

Решение №10/07.03.2007 г. Протокол №2 относно: Продажба на имот собственост на МБАЛ „Д-р Д.Моллов – Елена” ЕООД.

web doc

pdf

Решение №9/07.03.2007 г. Протокол №2 относно: Взето решение за отдаване под наем на площ от Клуб на пенсионера „Възраждане” гр.Елена.

web doc

pdf

Решение №8/07.03.2007 г. Протокол №2 относно: Процедура по избор за отреждане на площадка за реализиране проект „Регионално депо за обезвреждане на битови отпадъци – Велико Търново, с регион на обслужване включващ общините от Сдружение „За чисти селища” Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица.

web doc

pdf

Решение №7/07.03.2007 г. Протокол №2 относно: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии през 2006 година.

web doc

pdf

Решение №6/31.01.2007 г. Протокол №1 относно: Отдаване под наем на част от застроен поземлен имот пл.№368, в кв.70 по плана на гр. Елена.

web doc

pdf

Решение №5/31.01.2007 г. Протокол №1 относно: Отдаване под наем на част от Обряден дом, находящ се на ул.”Ил. Макариополски” №13.

web doc

pdf

Решение №4/31.01.2007 г. Протокол №1 относно: Даване мандат на делегат и зам.-делегат в ОС на НСОРБ в подкрепа на предложение за Проект за изменение и допълнение на Устава на НСОРБ.

web doc

pdf

Решение №3/31.01.2007 г. Протокол №1 относно: Утвърждаване на начална конкурсна цена, конкурсни условия, конкурсна документация и комисия за продажба на имот – частна общинска собственост.

web doc

pdf

Решение №2/31.01.2007 г. Протокол №1 относно: Извършване на вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, функции и обекти по поименен списък за финансиране на капиталовите разходи на Община Елена за 2006 г.

web doc

pdf

Решение №1/31.01.2007 г. Протокол №1 относно: Допълнение и изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет– Елена, неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация.

web doc

pdf

2006 | 2005 | 2004 | 2003

Актуално | Документи | Решения | Протоколи | Комисии | Съветници | Контакти | Обратна връзка | Полезни връзки

© 2004-2007 Инж. Светослав Михайлов