Герб на Елена

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА

5070 гр.Елена, ул.”Иларион Макариополски” №24 e-mail: obs@elena.bg
тел./факс (06151) 25-57 web: obs.elena.bg

 

 

ПРАВИЛНИК

 

 за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

 

Приет с Решение № 14 от 29.01.2004 г.

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ІІ. КОНСТИТУИРАНЕ

ІІІ. РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

ІV. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

V. ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

VI. КОМИСИИ

VII. ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

VIII. ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

IX. КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА КМЕТА

X. ПЪЛНОМОЩИЯ НА КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

XI. УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ

XII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ-ЕЛЕНА И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

XIII. МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА. СДРУЖАВАНЕ НА ОБЩИНАТА

XIV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 

 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този правилник определя основните дейности, функции, правата, задълженията и организацията на работа на Общински съвет Елена и неговите органи и взаимодействието му с общинската администрация.

Чл.2. Организацията и дейността на Общинския съвет се определят и осъществяват въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и разпоредбите на този правилник.

Чл.3. Правилникът има за цел осигуряването на ефективна организация на работата на общинския съвет, неговите органи и общинските съветници, взаимодействието им с общинската администрация, гражданите и техните сдружения за осъществяване на местно самоуправление.

Чл.4 Общинският съвет заседава в сградата на Община Елена.

Чл.5. По въпроси, неуредени в този правилник, общинският съвет приема отделни решения.

 

II. КОНСТИТУИРАНЕ

Чл.6. Общинският съвет се свиква на първо заседание от областния управител. Заседанието се провежда в 14-дневен срок от обявяването на резултатите от изборите.

Чл.7. /изм. р-е № 1/31.01.2007 г./ (1) Първото заседание на Общинския съвет се открива от областния управител или негов представител. Преди началото на заседанието, в негово присъствие, в присъствието на председателя или член на общинската избирателна комисия и на граждани новоизбраните общински съветници и кметове полагат клетвата по чл.32, ал.1 от ЗМСМА.

(2) Общинските съветници, кметът на общината и кметовете на кметствата, полагат предвидената в чл.32, ал.1 от ЗМСМА клетва устно, което се удостоверява с подписване на клетвени листове.

(3) /нова р-е № 1/31.01.2007 г./ След полагането на клетвата, Областният управител предоставя ръководството на първото заседание на новоизбрания общински съвет на най-възрастния общински съветник. Той ръководи заседанието до избиране на председател на Общинския съвет.

 

III. РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.8. (1) На първото заседание общинският съвет избира от своя състав председател. Изборът се провежда с тайно гласуване.

(2) Общинският съвет може да избере заместник председател.

Чл.9. За произвеждането на тайното гласуване се избира временна комисия.

Чл.10 Всеки общински съветник, партия, коалиция и група, представена в общинския съвет, може да издига кандидатури за председател на общинския съвет.

Чл. 11. (1) Изборът на председател се извършва с бели бюлетини. Всяка бюлетина съдържа имената на един от издигнатите кандидати. Всеки съветник поставя в плик бюлетина с името на предпочитания от него кандидат и пуска плика в изборната урна.

(2) Зачертани и ръчно изписани бюлетини, празни пликове, пликове с повече от една различни бюлетини и бюлетини без пликове се смятат за недействителни гласове. Пликове с повече от една еднакви бюлетини се броят за един действителен глас.

(3) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря същия ден, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой съветници.

 

Чл.12. . (1). Председателят на съвета:

1. свиква заседанията на съвета;

2. ръководи подготовката на заседанията на съвета;

3. ръководи заседанията на съвета;

4. утвърждава проекта за дневен ред на заседанията;

5. координира работата на постоянните комисии;

6. по своя инициатива провежда консултации и съвещания с председателите на постоянните комисии, представители на политически партии, обществени организации и граждани;

7. подпомага съветниците в тяхната дейност;

8. представлява общинския съвет пред външни лица и организации;

9. удостоверява с подписа си текста на приетите от общинския съвет актове;

10. разпределя работните материали по дейността на общинския съвет между неговите комисии според компетентността им;

11. осигурява необходимите условия за работата на комисиите на общинския съвет и на общинските съветници;

12. упражнява контрол върху разходването на средствата, разчетени по бюджета на общината за издръжка на общинския съвет;

13. удостоверява с подписа си протоколите от заседанията на общинския съвет;

14. определя местата в заседателната зала за общинските съветници, кмета и заместник-кметовете на общината, кметовете на кметства, кметските наместници, гости, граждани и журналисти;

15. следи за спазване на този правилник ;

16. предлага състав на делегации за международни контакти за одобрение от общинския съвет;

17. подготвя и обявява на населението приети от общинския съвет актове;

18. изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България, общинския съвет и този правилник.

(2). /нова р-е № 1/31.01.2007 г./ Председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината. Отчета включва и упражнявания текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от Общинския съвет актове. Отчета се публикува във вестник „Еленска трибуна” и в Интернет.

Чл.13. (1). /изм.р-е №1/31.01.2007г./ Общинският съвет определя възнаграждение на Председателя в зависимост от големината на общината и от обема на работата ,която извършва,но в размер не по-голям от възнаграждението на кмета на общината.

(2) Председателят на общинския съвет има всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение.

Чл.14. (1) Изборът на заместник-председател се извършва с явно гласуване. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой съветници.

(2) Заместник-председателят на общинския съвет:

1. подпомага председателя при изпълнение на неговите функции и правомощия;

2. изпълнява отделни функции и правомощия на председателя, когато той му възложи това.

Чл. 15. (1) Председателят и заместник-председателят на общинския съвет може да бъдат предсрочно освободени:

1. при подаване на оставка;

2. при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател или заместник-председател за повече от три месеца.

(2) В случаите по ал.1, т.1, прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува. То поражда действие от обявяване на изявлението за прекратяване пред общинския съвет.

(3) В случаите по ал.1, т.2, решението на общинския съвет се взема по реда на чл. 24 от ЗМСМА - за избор на председател и по реда на чл. 14, ал.1 за заместник-председател на съвета.

(4) При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на съвета, нов избор се произвежда в 14-дневен срок от вземане на решението.

Чл.16.(1) Изпращането на поканите до общинските съветници за провеждане на заседанието на общинския съвет и материалите за него се извършва от звеното по чл.100 от този правилник, в три-дневен срок преди неговото провеждане лично.

(2) По изключение отделни материали за съответното заседание могат да се предоставят на общинските съветници и в деня на неговото провеждане.

 

IV. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Чл. 17. (1) Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА.

Чл. 18.(1) Общинският съветник има право:

1.да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на съвета;

2.да предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения;

3.да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета;

4.да отправя питания към кмета, на които се отговаря писмено или устно на следващото заседание на общинския съвет, освен ако самият съвет не реши друго;

5.да получава от държавни органи, от службите на общинската администрация, от стопански и обществени организации съдействие и информация, свързана с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна;

6.да ползва неплатен служебен отпуск за времето, през което изпълнява задълженията си на съветник;

7.да получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и в комисиите в които е избран.

(2) Пътните и други разноски, направени от общинския съветник във връзка с работата му в съвета, се поемат от общинския бюджет.

(3) /изм. р-е № 16/11.03.2005 г./ Възнаграждението на общинския съветник по ал.1.т.7 се определя за всяко пълно участие в заседание на общинския съвет в размер на 30 лева и в негова комисия в размер на 25 лева.

(4) /изм. р-е № 16/11.03.2005 г./ Възнаграждението на председател на комисия за участие в работата на комисия се определя в размер на 30 лева.

(5) /изм. р-е № 16/11.03.2005 г./ Заместник-председателят на общинския съвет получава възнаграждение в размер на 25 процента от възнаграждението на председателя на съвета.

(6) Възнаграждението на членовете на Общинския съвет се изплаща ежемесечно въз основа на представена в счетоводството до края на текущия месец поименна справка, заверена от председателя на ОбС. Председателят и заместник-председателят на общинския съвет не получават допълнително възнаграждение по този ред.

Чл. 19. Общинският съветник е длъжен:

1. да присъства на заседанията на общинския съвет и на постоянните и временни комисии, в които е избран, както и да участва в решаването на разглежданите въпроси;

2. да поддържа връзка с избирателите и да ги информира за дейността и решенията на общинския съвет;

3. да се подписва в присъствената книга на заседанията на общинския съвет;

4. да е запознат със съдържанието и проблематиката на предварително изпратените му и подлежащи на обсъждане материали;

5. да не напуска без уважителна причина заседателната зала по време на провеждане на заседание на общинския съвет или на постоянната комисия.

6. /нова р-е № 1/31.01.2007 г./ Писмено да уведомява Председателя на Общинския съвет за неучастието си в заседание на Съвета по уважителни причини.

Чл. 20. (1) Общинският съветник не може да участва при вземане на решения, когато се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен включително.

(2) /изм. р-е № 1/31.01.2007 г./ Общинският съветник не може да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост.

(3) /нова р-е № 1/31.01.2007 г./ В едномесечен срок от обявяването на изборните резултати лице, което при избирането му за общински съветник заема длъжност по ал. 2, подава молба за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това Председателя на Общинския съвет и общинската избирателна комисия.

Чл.21. Общинските съветници нямат право да прекъсват изказващия се, да отправят лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи против когото и да било, да разгласяват данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите, да имат непристойно поведение или да извършват постъпки, които нарушават реда на заседанието.

Чл.22. По отношение на общинските съветници могат да се прилагат следните дисциплинарни мерки:

1. напомняне;

2. забележка;

3. отнемане на думата;

4. отстраняване от заседание.

Чл.23. “Напомняне” се прави от председателя към общински съветник, който се отклони от предмета на разискванията или наруши реда на заседанието по какъвто и да е друг начин.

Чл.24. (1) “Забележка” се прави от председателя към общински съветник, на когото е направено вече напомняне на същото заседание, но продължава да нарушава реда.

(2) “Забележка” се прави и на общински съветник, който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха.

Чл.25. Председателят “отнема думата” на общински съветник, който:

1. по време на изказването си има наложени две от предвидените в чл. 22 дисциплинарни мерки;

2. след изтичане на времето за изказване продължава изложението си въпреки поканата на председателя да го прекрати.

Чл.26. Председателят може “да отстрани от заседание” общински съветник, който:

1. възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин;

2. продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа в заседателната зала.

Чл.27. Отстраненият от заседанието общински съветник по чл. 22, т.4 не получава възнаграждение за заседанията, от които е бил отстранен.

Чл.28. (1) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:

1. при поставяне под запрещение;

2. когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

3. /изм. р-е № 1/31.01.2007 г./ при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия

4. при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник-областен управител, заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в общинската администрация;

5. /нова р-е № 1/31.01.2007 г./ когато, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини - служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината.

6. /изм. р-е № 1/31.01.2007 г./ При трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от 6 месеца или при смърт.

7. /изм. р-е № 1/31.01.2007 г./ при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на постоянния му адрес извън територията на общината

8. при извършване на административно-териториални промени, водещи до закриване на общината.

9. /нова р-е № 1/31.01.2007 г./ При избирането или при назначаването му за член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост.

10. /нова р-е № 1/31.01.2007 г./ при неизпълнение на задължението по чл. 20, ал. 3.

(2) /изм. р-е № 1/31.01.2007 г./ Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с документи, издадени от компетентните органи. В случаите по ал. 1, т. 3 в тридневен срок от подаването на оставката председателят на общинския съвет я изпраща на общинската избирателна комисия”.

(3) /изм. р-е № 1/31.01.2007 г./ Преди началото на първото заседание на общинския съвет, което се провежда не по-късно от един месец след влизането в сила на решението на общинската избирателна комисия, председателят на общинския съвет уведомява общинските съветници за обстоятелствата по ал. 2, а новоизбраният общински съветник полага клетвата по чл. 32, ал. 1.ЗМСМА.

(4) /нова р-е № 1/31.01.2007 г./ Ако в срока по ал. 3 председателят на общинския съвет не свика заседание на съвета или заседанието не бъде проведено, то се свиква от областния управител и се провежда в 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 3. При липса на кворум за провеждане на заседанието новоизбраният общински съветник полага клетвата пред областния управител в присъствието на представител на общинската избирателна комисия, общински съветници и граждани.

 

V. ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

Чл.29.(1) Общинските съветници могат да образуват групи според своята партийна принадлежност или политическа ориентация или на друга програмна основа. Всеки общински съветник може да участва само в една група.

(2) Всяка група се състои от най-малко трима общински съветници.

(3) Когато броят на общинските съветници в една група спадне под определения минимум, тя преустановява своето съществуване.

Чл.30.(1) Всяка група общински съветници представя на председателя на общинския съвет решение за образуването си и списък на ръководството и на членовете, подписани от всички общински съветници от състава на групата.

(2) Групите общински съветници, техните ръководства, както и промените в тях се вписват в специален регистър при председателя на общинския съвет.

(3) Председателят на общинския съвет обявява регистрираните групи общински съветници и техните ръководства на следващо заседание на съвета. Същото правило се прилага и при последващи промени в състава и ръководствата им, както и при тяхното прекратяване.

(4) Името на групата не може да повтаря име на друга група, която вече се е регистрирала по съответния ред.

Чл.31.(1) Условията за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и правата и задълженията на членовете се определят от самата група, в съответствие с разпоредбите на този правилник.

(2) Общинският съветник може да напусне групата, като подаде писмено заявление до нейния председател и уведоми председателя на общински съвет.

 

VI. КОМИСИИ

Чл.32. (1) Общинският съвет избира от своя състав постоянни и временни комисии.

(2) Временните комисии имат за задача:

1.да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;

2.да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване.

Чл. 33. Постоянните комисии на Общински съвет - Елена са:

 1. Комисия по Бюджет, финанси, икономическа и инвестиционна политика;

 2. Комисия по Устройство на територията, опазване на околната среда и водите, благоустрояване, комунални дейности;

 3. Комисия по Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция;

 4. Комисия по Общинска собственост, земеделие и гори;

 5. Комисия по Образование, култура и вероизповедания;

 6. Комисия по Здравеопазване, социални дейности, работа с децата и младежите, спорт и туризъм.

 

 1. Постоянна комисия по Бюджет, финанси, икономическа и инвестиционна политика в състав от 5 члена.

 

Разглежда проблеми, свързани с:

· годишния бюджет на общината, контрола по изпълнението му, размера на местните данъци и такси; средствата и размера на работната заплата на общинската администрация; ползването на банкови кредити; предоставянето на заеми; емитирането на облигации;

· изготвянето на програми, прогнози и планове за икономическо развитие;

· създаването, преобразуването и прекратяването на търговски дружества с общинско имущество и участие и избирането на представители на общината в тях;

· инвестиционните предложения на наши и чужди фирми за общината;

· стопанските инициативи;

· трудовата заетост, промишленост, туризъм, търговия и услуги, транспорт и съобщения.

 

2. Постоянна комисия по Устройство на територията, опазване на околната среда и водите, благоустрояване, комунални дейности в състав от 5 члена.

 

Разглежда проблеми, свързани с:

 • устройството, развитието, строителството, благоустрояването и комуналните дейности на територията на общината; създаването и одобряването на общи и подробни градоустройствени планове; административно-териториалните промени, засягащи територията на общината; изискванията към дейността на физически и юридически лица на територията на общината, произтичащи от териториално-селищното устройство;

 • рационалното използване на природните ресурси с общинско значение, изготвянето на прогнози, програми и планове за развитие на общинския поземлен фонд и на околната среда, състоянието на паркове, алеи и градини, корекциите на реки, третирането на битовите отпадъци и сметища, участието на общината в национални и международни инициативи свързани със земеделието, горите, екологията и опазване на околната среда; изискванията за дейността на физически и юридически лица на територията на общината, които произтичат от екологичните особености и опазването на околната среда; горските фондове, мелиорациите и водното богатство на общината;

 • благоустрояването и комуналните дейности; предложенията на кметовете на кметствата и гражданите за териториално-селищното устройство, строителството, благоустрояването и комуналните дейности.

 

3. Постоянна комисия по Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция в състав от 5 члена:

 

Разглежда проблеми, свързани с:

· разработването на предложения за промяна и усъвършенствуване на правната уредба на местното самоуправление, правно-нормативното обслужване дейността на общинския съвет и общината;

· съответствието на наредбите и правилниците на общинския съвет с изискванията на международния стандарт;

· контрол върху законосъобразността на решенията на общинския съвет и тяхното изпълнение;

· изготвянето на становища и предложения по регионалната политика и евроинтеграцията, осъществяването на контакти и взаимодействия с регионални, национални и международни сдружения и други сродни организации;

· участие в регионални, национални и международни проекти и програми;

· провеждането на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от компетентността на общинския съвет;

· спазването на законността, опазването на обществения ред и сигурността на гражданите на територията на общината; изготвянето на програми и планове за подобряване на обществения ред и сигурността на гражданите; участие на общината в сдружения на местни власти в страната и чужбина; изискванията за дейността на физически и юридически лица на територията на общината, които произтичат от опазването на обществения ред и сигурността на гражданите.

 

4. Постоянна комисия по Общинска собственост, земеделие и гори, в състав от 5 члена

 

Разглежда проблеми, свързани с:

 • ефективното управление на общинското имущество, общинския жилищен фонд, дейността на фирмите с общинско участие; придобиването, стопанисването и разпореждането с общинско имущество; реституцията;

 • инвестиционни намерения в областта на земеделието, проблеми свързани със състоянието и развитието на земеделието и животновъдството;

 • разглеждане на предложения за обезщетяване на малоимотни и безимотни граждани по реда на ЗСПЗЗ и предложения за придобиване, стопанисване и разпореждане със земеделска земя, състоянието и развитието на земеделието и животновъдството, дейността на Общинска служба земеделие и гори.

 

5. Постоянна комисия по Образование, култура и вероизповедания, в състав от 5 члена.

 

Разглежда проблеми, свързани със:

· състоянието на образованието и учебните заведения в общината; изготвянето на прогнози, програми и планове за развитието на образованието; поддържането и стопанисването на сградите на учебните и детските заведения; ресурсното обезпечаване;

· културните институции, културния живот; традициите, църковните и гражданските ритуали и обичаи, самодейността;

· състоянието на културно-историческите обекти, музей, галерия, връзките на културно-историческите обекти с туризма; изготвянето на програми и планове за културно развитие; състоянието на читалищата, библиотеките, оркестрите, самодейните състави;

· изготвянето на прогнози, програми и планове за реставрация и консервация на исторически обекти;

· изискванията към дейността на физически и юридически лица на територията на общината, произтичащи от културно-историческите особености на града;

· именуването и преименуването на улици, площади и други обекти с общинско значение;

· обсъжда и предлага решения, свързани със средствата за масова информация.

 

6. Постоянна комисия по Здравеопазване, социални дейности, работа с децата и младежите, спорта и туризма в състав 5 члена

 

Разглежда проблеми, свързани със:

· състоянието и развитието на здравеопазването, санитарно-хигиенните условия, аптечното дело и социалните дейности в общината;

· амбулаторно-поликлинично и болнично обслужване на населението, здравната профилактика и санитарно-хигиенните условия на населението;

· медико-социалните дейности (социални грижи, помощи, жилищно задоволяване);

· поддържането и стопанисването на сгради и други фондове, обслужващи здравеопазването, аптечното дело и социалните дейности;

· изисквания за дейността на физически и юридически лица на територията на общината, произтичащи от опазване на здравето и социалната сигурност на гражданите;

· детски и младежки сдружения и организации;

· развитие на спорта, туризма и отдиха на населението; изготвянето на прогнози, програми и планове за развитието на спорта, туризма и спортно-туристическата база, спортните дружества и клубове;

· участие на общината в спортно-туристически изяви и инициативи.

 

Чл.34. Всеки общински съветник участва в състава най-малко на една постоянна комисия, но в не повече от три.

Чл.35.(1) Общинските съветници определят състава на комисиите, съобразно характера на тяхната дейност.

(2) При определяне състава и ръководствата на постоянните комисии се запазва основното съотношение между отделните групи съветници. Председателят и секретарят не могат да бъдат от една група.

(3) Председателят и членовете на постоянните комисии се избират от общинския съвет с явно гласуване.

Чл.36.(1) Председател на постоянна комисия се освобождава:

 1. при подаване на оставка;

2. при обективна невъзможност да изпълнява своите задължения или при системно нарушаване или неизпълнение на произтичащи от този правилник права или задължения. Една трета от членовете на комисията или председателят на съвета могат да предложат общинския съвет да го освободи с решение.

(2) В случаите по т.1 от предходната алинея прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува.

Чл.37. (1) Постоянните комисии могат да приемат свои вътрешни правила в съответствие с разпоредбите на този правилник.

(2) Ръководството на всяка постоянна комисия се състои от председател и избран от комисията секретар. То организира работата на комисията, ръководи заседанията и поддържа връзки с другите комисии и с председателя на общинския съвет. Секретарят отговаря за воденето на протокол, в който се вписват всички взети становища.

Чл.38. В работата си постоянните комисии могат да привличат външни лица експерти и консултанти.

Чл.39.(1) Постоянните комисии имат за задача :

1. да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;

2. да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;

3. да осъществява контрол за изпълнение решенията на ОбС.

 (2) Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на общинския съвет, правят предложения и препоръки и изготвят становища по тях.

Чл.40.(1) Дневният ред, периодичността и продължителността на заседанията на комисиите се определят от тях по предложение на техните председатели и членове.

(2) Постоянната комисия се свиква на заседание от нейния председател или на председателя на ОбС.

(3) Председателят на постоянната комисия ръководи заседанието на комисията, дава думата за изказвания на присъстващите и формулира решенията на комисията за протокола.

(4) Постоянните комисии заседават, ако присъстват повече от половината от техните членове.

Чл.41.(1) Комисиите могат да решат отделни заседания да бъдат закрити по предложение на председателя на комисията или нейни членове.

(2) Общинските съветници, които не са членове на съответната комисия, както и кмета на общината, кметовете на кметства, кметските наместници и специалисти от общината, могат да участват в заседанията с право на съвещателен глас.

(3) Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията на Закона за защита на класифицираната информация, както и на Закона за защита на личните данни.

(4) При обсъждане на проекти за решения и други актове или други въпроси, вносителят или негов представител присъства на заседанията на комисиите.

Чл.42.(1) Председателите на комисии обявяват датата, часа и мястото на заседанията писмено на определените за това места. Всички членове на комисията се уведомяват по телефона или писмено за заседанието.

(2) Решенията на постоянните комисии се вземат с мнозинство от присъстващите при явно гласуване.

Чл.43.(1) Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение на един от председателите.

(2) При съвместни заседания всяка комисия взема поотделно своето решение по обсъждания въпрос. При различни становища всяка комисия изготвя свое самостоятелно становище, което представя на общинския съвет.

Чл.44. Становищата на постоянните комисии се докладват от председателите на постоянните комисии или от определен от тях член пред Общинския съвет.

Чл.45. (1) За заседанията на постоянните комисии се води протокол, в който се отбелязват всички взети становища.

(2) Протоколът се подписва от председателя на комисията и от водещия протокола.

(3) Ако докладната записка, включена в дневния ред на комисията, не се докладва от вносителя или от упълномощено от него компетентно лице, комисията не е задължена да вземе становище по нея.

Чл.46.(1) Временни комисии се образуват по конкретен повод - за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети.

(2) Правилата за работа на постоянните комисии се прилагат и по отношение на временните комисии.

(3) Временните комисии преустановяват дейността си с изготвяне на отчет и с решение на общинския съвет.

 

VII. ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.47. (1) Общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател:

1. по негова инициатива;

2. по искане на една трета от общинските съветници;

3. по искане на една пета от избирателите на общината;

4. по искане на областния управител.

(2) В случаите по ал. 1, т. 2, 3 и 4 председателят на общинския съвет свиква заседание, което се провежда в 7-дневен срок от внасяне на искането. След изтичането на този срок, ако заседанието не бъде свикано от председателя, то се свиква от вносителя на искането и се провежда в 7-дневен срок от свикването.

(3) Заседанията на общинския съвет се откриват и ръководят от председателя на общинския съвет.

(4) При отсъствие на председателя на общинския съвет заседанията се откриват и ръководят от заместник-председателя на съвета.

Чл.48.(1) Председателят на общинския съвет открива заседанието ако присъстват повече от половината общински съветници.

(2) Проверката на кворума се извършва преди откриването на заседанието, след всяка почивка или прекъсване на заседанието.

(3) По преценка на председателя или по искане на група на общински съветници проверка на кворума може да се извърши и в процеса на заседанието.

(4) Проверката на кворума се извършва чрез преброяване на общинските съветници или чрез поименно прочитане на имената им от председателя.

Чл.49.(1) В началото на заседанието се гласува дневния ред.

(2) Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред се подлагат на гласуване по реда на тяхното постъпване.

(3) По време на заседанието не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в гласувания дневен ред.

(4) Председателят може да предложи промяна в дневния ред в началото на заседанието по искане на общински съветници или на кмета. В случай, че няма готовност по дадена точка от дневния ред, председателят я отлага.

Чл.50.(1) Заседанията на общинския съвет са открити.

(2) По изключение общинския съвет може да реши отделни заседания или части от тях да бъдат закрити.

(3) Предложение за закрито заседание може да се прави от председателя на съвета, от името на групите общинските съветници или от кмета на общината.

(4) Общинският съвет обсъжда и гласува предложението за закрито заседание. Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като открито или закрито.

(5) Решенията, взети на закрито заседание се обявяват публично.

Чл.51.(1) Председателят дава думата за изказване на общинските съветници.

(2) Думата се иска от място с вдигане на ръка или с предварителна писмена заявка.

(3) Общинските съветници, след като получат думата се изказват задължително по микрофон. Изказванията са с продължителност до 5 минути.

(4) Председателят дава думата на предсeдателите на групите на общинските съветници, а при тяхно отсъствие на заместниците им или на определен от тях съветник, когато я поискат в рамките на дискусиите по въпроси от дневния ред.

Чл.52.(1) По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот.

(2) Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушение на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник, или съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително и за:

1. прекратяване на заседанието;

2. отлагане на заседанието;

3. прекратяване на разискванията;

4. отлагане на разискванията;

5. отлагане на гласуването.

(3) Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от 2 минути, без да се засяга същността на главния въпрос.

Чл.53. Когато общински съветник се отклонява от обсъждания въпрос, председателят го предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му отнема думата.

Чл.54.(1) Общинският съветник има право на реплика.

(2) Репликата е кратко възражение по същество на приключило изказване. Тя се прави веднага след изказването и не може да бъде повече от 2 минути.

(3) По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много до 3 реплики.

(4) Не се допуска реплика на репликата. Репликираният общински съветник има право на отговор (дуплика) с времетраене до 3 минути след приключване на репликите.

Чл.55.(1) Общинският съветник има право на лично обяснение до 2 минути, когато в изказване на пленарно заседание е засегнат лично или поименно. Личното обяснение се прави в края на заседанието.

(2) Общинският съветник има право след гласуването на обяснение на своя отрицателен вот в рамките на 2 минути.

(3) За обяснение на отрицателен вот думата се дава най-много на трима общински съветници.

(4) Не се допуска обяснение на отрицателен вот след тайно гласуване или след гласуване на процедурни въпроси.

Чл.56.(1) Заседанието може да бъде прекратено или отложено с решение на общинския съвет по предложение на председателя или на група на съветниците.

(2) Когато са постъпили предложения за прекратяване на заседанието или за отлагането му, първо се гласува предложението за прекратяване на заседанието.

Чл.57.(1) При шум или безредие, с което се пречи на работата на съвета или когато важни причини налагат, председателят може да прекъсне заседанието за определено време.

(2) Всяка група може да поиска прекъсване на заседанието за не повече от 15 минути веднъж на заседание. Председателят прекъсва заседанието веднага след като това бъде поискано и определя продължителността на прекъсването.

(3). Всички присъстващи в залата на общинския съвет са длъжни да изключват мобилните си телефони по време на заседание на съвета, а по време на заседание на комисиите, да ги включват на тих режим.

Чл.58. /изм. р-е № 1/31.01.2007 г./ (1) Кметът и заместник-кметът, кметовете на кметства и кметските наместници могат да участват в обсъждането на предложени от тях проекти за решения. Кметовете на кметства и кметските наместници се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се за кметството или населеното място. Думата им се дава с предимство по всяко време на заседанието на Общинския съвет при спазване условията на този правилник.

(2).Председателят може да дава думата за изказване и на други представители на общинската администрация, когато се обсъждат предложения от тяхната компетентност.

Чл.59.(1) Гласуването е лично. Гласува се “за”, “против” и “въздържал се”. Гласуването се извършва явно, освен в определените от закона случаи.

(2) Явно гласуване се извършва чрез вдигане на ръка.

(3) Тайно гласуване се извършва с бюлетини.

Чл.60. Предложение за явно или за тайно гласуване може да бъде направено от всеки съветник или от една група на общинските съветници. Предложението се поставя на гласуване без разисквания.

Чл.61.(1) Гласуването се извършва по следния ред:

1. предложения за отхвърляне;

2. предложения за отлагане за следващо заседание;

3. предложения за поправки;

4. предложения за допълнения;

5. основното предложение.

(2) Когато има две или повече предложения от едно и също естество, те се гласуват по реда на постъпването им.

Чл.62. Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите общински съветници, освен ако в закон е предвидено друго.

Чл.63.(1) Резултатът от гласуването се обявява от председателя веднага.

(2) Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени веднага след приключването му, председателят разпорежда то да бъде повторено. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.

Чл.64.(1) За всяко заседание на Общински съвет – Елена се води протокол, в който се отразяват основните моменти по вземането на решения. Протоколът се подписва от протоколиста и от председателя на съвета най-късно 5 дни след заседанието.

(2) Срокът за изготвяне на отделните решения от протокола за проведеното заседание е тридневен.

(3) Преписи от решенията на Общинския съвет се изпращат задължително на Кмета на Община – Елена в 7-дневен срок за разпореждане до съответните служби на Общинската администрация относно изпълнението им.

(4) Преписи от решенията на Общинския съвет се издават в 10-дневен срок на всички заинтересувани органи, лица и организации извън Общинска администрация.

(5) Други преписи се издават с разрешение на Председателя на Общинския съвет.

(6) Заверени преписи от протоколите от заседанията на Общинския съвет се изпращат на Областен управител – Велико Търново, Районна прокуратура – Елена и на кмета на общината в тридневен срок от подписването им.

Чл.65. Общинските съветници могат да преглеждат протокола и да искат поправянето на грешки в 7-дневен срок от заседанието. Възникналите спорове се решават от председателя в присъствието на общинския съветник, протоколчика или на следващото заседание.

Чл.66.(1) Поправки на фактически грешки в приети актове се извършват по нареждане на председателя до подписване на протокола.

(2) Председателят обявява поправките пред общинския съвет.

Чл.67. Общинският съвет се свиква на заседание не по-малко от 6 (шест) пъти годишно.

 

VIII. ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.68. Проектите за решения, заедно с мотивите към тях се внасят до председателя на общинския съвет.

Чл.69. Председателят разпределя постъпилите материали между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им в общинския съвет.

Чл.70. / отменен с р-е № 16/11.03.2005 г./

Чл.71.(1)/изм.р-е№16/11.03.2005г./ Общинският съвет обсъжда и приема проектите при необходимост - глава по глава, раздел по раздел или текст по текст.

(2) / отменена с р-е № 16/11.03.2005 г./

(3) Общински съветник може да обосновава направени предложения в рамките на пет минути за всяко предложение.

(4) Гласуването се извършва по реда на чл. 61.

(5) Проект за решение, декларация и обръщение може да бъде оттеглен от вносителя до поставянето му на гласуване на заседание на общинския съвет.

Чл.72. /изм. р-е № 1/31.01.2007 г./ (1) Кметът на общината може да върне за ново обсъждане незаконосъобразните или нецелесъобразните актове на общинския съвет или да оспорва незаконосъобразните актове пред съответния административен съд и да иска спиране на изпълнението на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове. Кметът на общината не може да върне за ново обсъждане по целесъобразност вътрешнослужебни актове, свързани с организацията и дейността на общинския съвет и на неговите комисии.

(2) /изм. р-е № 1/31.01.2007 г./ Върнатият за ново обсъждане акт заедно с мотивите за връщането му се изпраща на председателя на общинския съвет в 7-дневен срок от получаването му.

(3) /изм. р-е № 1/31.01.2007 г./ Председателят на Общинският съвет разпределя на водещата комисия постъпилото от Кмета на Общината оспорване на решение на Съвета в тридневен срок от получаването им и възлага изготвяне на становище.

(4) /изм. р-е № 1/31.01.2007 г./ Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му.

(5) /нова р-е № 1/31.01.2007 г./ Върнатият за ново обсъждане акт може да бъде оспорен пред съответния административен съд от кмета на общината, съответно от областния управител, в 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 4, ако в този срок общинският съвет не се произнесе по него.

(6) /нова р-е № 1/31.01.2007 г./ Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт.

(7) /нова р-е № 1/31.01.2007 г./ Актът, върнат за ново обсъждане, се приема повторно с мнозинството, определено в закон, но с не по-малко от повече от половината от общия брой на общинските съветници.

(8) /нова р-е № 1/31.01.2007 г./ Измененият или повторно приетият акт на общинския съвет може да бъде оспорван пред съответния административен съд по реда на Административно-процесуалния кодекс.

(9) /нова р-е № 1/31.01.2007 г./ За неуредените въпроси по издаването, оспорването и изпълнението на актовете на общинските съвети и кметовете се прилагат правилата за административното производство, установени със закон.

 

IX. КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА:

Чл.73.(1) Общинските съветници могат да отправят питания до кмета на общината или кметовете на кметства.

(2) Питанията трябва да се отнасят до въпроси от дейността на администрацията, за която те отговарят.

Чл.74.(1) На питанията се отговаря задължително на следващото заседание, освен ако съветът не реши друго. Отговорът може да бъде устен или писмен. Отговорът трябва да бъде писмен, когато общинският съветник, отправил питането е изразил изрично това.

(2) Кметовете могат да поискат удължаване на срока, но не повече от едно заседание.

Чл.75. Питанията се отправят чрез председателя на общинския съвет в писмена форма и се подписват от общинския съветник. Те трябва да бъдат ясни и точно формулирани и да не съдържат обвинения.

Чл.76.(1) Председателят уведомява своевременно кмета за постъпилите питания и за деня и часа на заседанието, на което трябва да отговори.

(2) Кметът отговаря лично.

(3) Отговорът на питането се отлага, ако поставилият го общински съветник отсъства от заседанието.

Чл.77. Общинските съветници могат писмено да оттеглят питанията си преди получаването на отговор, за което председателят съобщава в началото на заседанието и уведомява кмета.

Чл.78.(1) След като общинският съвет пристъпи към разглеждане на питането, вносителят може да го развие в рамките на 5 минути. Отговорът на питането е до 7 минути.

(2) В отговора на питането не се провеждат разисквания и не се допускат реплики. Общинският съветник, отправил питането, може в рамките на 2 минути да изрази своето отношение към отговора.

Чл.79. Общински съветник не може да зададе питане, на което вече е отговорено.

Чл.80.(1) Общинският съвет изслушва питанията и отговорите по тях след основните въпроси на съответното редовно заседание на общинския съвет.

(2) Питанията се задават по реда на тяхното постъпване.

Чл.81. /изм. р-е № 1/31.01.2007 г./ (1) Кметът на Общината организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно. Отчета обхваща решенията на Общински съвет - Елена, договорите и административните актове, издадени в тяхно изпълнение и съдържа анализ на неизпълнените решения с мерки и срокове за тяхното изпълнение.

(2) /нова р-е № 1/31.01.2007 г./ Кметът изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им.

(3) /нова р-е № 1/31.01.2007 г./ Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари.

(4) /нова р-е № 1/31.01.2007 г./ Общинският съвет може да отменя административните актове, издадени от кмета на общината, които противоречат на актове, приети от съвета, в 14-дневен срок от получаването им. В същия срок съветът може да оспорва незаконосъобразните административни актове, издадени от кмета на общината, пред съответния административен съд.

Чл.82. /изм. р-е № 1/31.01.2007 г./ (1) Пълномощията на Кмета на Общината или на кметовете на кметства се прекратяват предсрочно на предвидените в чл.42, ал.1 от ЗМСМА основания с решение на общинската избирателна комисия.

(2) /нова р-е № 1/31.01.2007 г./ Когато пълномощията на кмет на община или на кметство са прекратени предсрочно, общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет на общината, съответно временно изпълняващ длъжността кмет на кметството, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. За временно изпълняващ длъжността кмет на общината се избира един от заместник-кметовете. Когато няма назначен заместник-кмет, временно изпълняващ длъжността кмет на общината се избира по предложение на общински съветник.

(3) /нова р-е № 1/31.01.2007 г./ Решенията на общинския съвет по ал. 2 се приемат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

 

Х. Пълномощия на кметските наместници

Чл.83. Кметските наместници се назначават от кмета на общината в населени места, които не са административен център на кметства.

Чл.84.(1) Кметските наместници могат да присъстват на заседанията на общинския съвет, на заседанията на комисиите и да вземат отношение по въпроси от дневния ред, които се отнасят до съответните населени места.

(2) Кметските наместници могат да правят предложения за включване на въпроси в дневния ред на заседанията на общинския съвет чрез кмета на общината.

Чл.85.(1) Кметските наместници:

1. упражняват контрол за разходването на средствата от бюджета на общината, предоставени за реализация на отделни мероприятия и осъществяване на дейности и услуги на територията на населеното място;

2. организират провеждането на мероприятия, свързани с благоустрояването и хигиенизирането на населеното място;

3. упражняват контрол за законосъобразното използване и отговарят за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на населеното място;

4. предприемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда, организират охраната на полските имоти в землището на населеното място;

5. предприемат мерки за осигуряване и спазване на обществения ред на територията на населеното място;

6. организират и ръководят защитата на населението при бедствия и аварии;

7. водят регистъра на населението и регистрите по гражданско състояние и предоставят свързаните с тях административни услуги на населението в населеното място, изпращат актуална информация на държавните и общински органи;

8. отговарят за спазването на наредбите на общинския съвет на територията на населеното място;

9. предоставят необходимата информация и отговарят на въпроси, поставени от общинските съветници в заседания на общинския съвет или неговите комисии;

(2) Кметските наместници изпълняват и други функции, възложени им със закон или друг нормативен акт, с актове на общинския съвет или със заповед на кмета на общината.

 

ХІ. Участие на гражданите в заседания на общинския съвет и неговите комисии

Чл.86. /изм. р-е № 1/31.01.2007 г./ (1) Гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени предложения и становища в комисиите на общинския съвет.Гражданите имат право да присъстват на откритите заседания на Общинския съвет и на неговите комисии, като заемат определените от Председателя на Съвета или на съответната комисия места.

(2) По време на заседанията гражданите са длъжни да спазват определения ред и да не пречат на провеждането на заседанията.

(3) Граждани, които смущават провеждането на заседанията, явяват се в нетрезво състояние, нарушават реда за изказване или отправят обидни думи към други лица в залата, се отстраняват от заседанието незабавно от председателя на ОбС.

Чл.87. По време на заседанията на общинския съвет, гражданите могат да изразяват становища и предложения по обсъждан въпрос от дневния ред, ако са ги представили писмено в общинския съвет до деня, предхождащ заседанието.

Чл.88 (1) Гражданите, желаещи да отправят питане, се записват при председателя на общинския съвет по реда на чл. 75.

(2) Всеки гражданин може да се изкаже в рамките на три минути, при условията на чл. 87.

(3) В едно заседание се допускат до 3 питания (изказвания) на граждани.

(4) Гражданите получават отговор на питането по компетентност от кмета на общината или от председателя на общинския съвет.

Чл.89. На питанията на гражданите се отговаря устно, освен ако гражданинът не е изявил желание да получи писмен отговор.

Чл.90 (1) Председателят на общинския съвет и председателите на комисиите осигуряват необходимата информация на гражданите за датата, часа, мястото и дневния ред на заседанията на съвета и съответните комисии.

(2) Обявления с данните по ал. 1 се поставят на определено място в сградата на общината.

(3) Информацията се разгласява и чрез местното радио.

(4) /изм. р-е № 1/31.01.2007 г./ По начина, определен в ал. 2 и 3 се предоставя и информацията за приетите решения и другите актове на общинския съвет, както и за оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорени актове на Общинския съвет.

Чл.91. (1) За подобряване на взаимодействието на кметовете на кметствата с гражданите, живеещи на територията на кметството могат да бъдат избирани кметски съветници. Кметските съветници имат съвещателни функции и подпомагат кмета при изпълнение на неговите задължения. За целта кмета ги свиква на заседание не по-рядко от един път на три месеца.

(2) Кметските съветници се избират от общото събрание на населението в кметствата по предложение на съответния кмет на кметство.

 

ХІІ. Взаимодействие между общинския съвет и общинската администрация

Чл.92.(1) Кметът на общината, зам. кметовете и секретаря на общината, кметовете на кметства и кметските наместници могат да да присъстват на заседанията на общинския съвет и неговите комисии с право на съвещателен глас и да се изказват при условията и по реда, определени в този правилник.

(2) Кметът на общината подписва и внася предложения, изготвени от общинската администрация, в заседанията на съвета или на неговите комисии по проекти за решения и други актове.

(3) Кметът на общината може да възложи докладването на някои предложения в заседание на ОбС на ресорен ръководител от общинската администрация.

(4) Общинският съвет не може да откаже разглеждането на въпроси и предложения, които са от негова компетентност, когато са внесени от кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници по реда, установен в този правилник.

(5) Кметът на общината организира изпълнението на решенията на общинския съвет чрез кметовете на кметства, кметските наместници и общинската администрация и се отчита за това в началото на всяка година.

Чл.93.(1) Кметът на общината определя подходящо помещение в сградата на общината, където се съхраняват копия от актовете на общинския съвет от последните десет години на хартиен носител и се осигурява достъп на гражданите да се запознаят с тях в рамките на работното време.

(2) На гражданите, желаещи да получат копие от актовете на общинския съвет, се осигурява възможност за това срещу заплащане. Цените на услугите се определят в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елена.

Чл.94.(1) Кметът на общината и председателят на общинския съвет се уведомяват взаимно писмено за времето на отпуск или отсъствие по други причини, както и за лицата, които ще ги заместват през времето на отсъствието им.

(2) Кметът на общината издава заповедите за командировка в чужбина на председателя на общинския съвет и на кметовете на кметства, а председателят на общинския съвет издава заповедите за командировка в чужбина на кмета на общината.

Чл.95.(1) Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба по предложение на кмета на общината.

(2) Общинският съвет решава и други въпроси, произтичащи или свързани с правата по трудово правоотношение по отношение на лицата по ал. 1, които не са от изключителна компетентност на други органи.

Чл.96.(1) Общинският съвет одобрява структурата на общинската администрация и определя средствата за работна заплата на служителите на издръжка от общинския бюджет по предложение на кмета на общината.

(2) Общинският съвет може да създава служби на общинската администрация в отделни кметства, населени места или в части от тях по предложение на кмета на общината, кметовете на кметства или кметските наместници и определя функциите им.

(3) Предложенията на кметските наместници и кметовете на кметства по ал.2 се съгласуват и внасят в общинския съвет от кмета на общината.

Чл.97. /изм. р-е № 1/31.01.2007 г./ Общинският съвет няма самостоятелен щат. Дейността на Общинския съвет, на Кмета на Общината и на Кметовете на кметства се подпомага от общинска администрация.

Чл.98. Кметът на общината осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет, като определя в устройствения правилник на общинската администрация задълженията на административното звено в тази област.

Чл.99.(1) В структурата на общинската администрация се създава специализирано звено не по-малко от двама служители за подпомагане и осигуряване на работата на общинския съвет и на неговите комисии.

(2) Служителите в звеното по ал. 1 се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет.

Чл.100.(1) Звеното за подпомагане и осигуряване на работата на общинския съвет:

1. осигурява деловодното и техническо обслужване на съвета и на неговите комисии;

2. осигурява размножаването и изпращане на материалите и поканите за заседания на съвета и неговите комисии;

3. осигурява воденето на протоколите от заседанията на съвета, на комисиите, изпращането на актовете на общинския съвет и становищата на комисиите;

4. изпълнява и други функции, определени в устройствения правилник на общинската администрация или възложени му от председателя на общинския съвет, кмета на общината и секретаря на общината.

(2) Звеното за подпомагане на дейността на общинския съвет е на организационно подчинение на секретаря на общината, а оперативно се ръководи от председателя на общинския съвет.

(3) В звеното по ал. 1 могат да бъдат включени и експерти на граждански договор, които да подпомагат дейността на общинския съвет и неговите постоянни комисии.

Чл.101.(1) Експертното осигуряване на дейността на общинския съвет и на неговите комисии се подпомага от служителите в общинската администрация.

(2) Конкретните задължения на отделни служители, свързани с подпомагане дейността на съвета и неговите комисии, се определят в длъжностните им характеристики от кмета на общината.

 

ХІІІ. ОБЩИНСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО. МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА.

Чл. 102. Международните връзки на общинския съвет се организират от председателя на общинския съвет.

Чл. 102.а /нов р-е № 1/31.01.2007 г./ Общинското сътрудничество се осъществява по реда на гл. 8 от ЗМСМА и се одобрява от Общинския съвет.”

Чл. 103. (1) Проект на договор за сдружаване се разглежда от съответните постоянни комисии на общинския съвет, съобразно материята и предмета на договаряне. Те се произнасят по него в определен от председателя на съвета срок.

(2) Становище по проекта за договор дава и кметът на общината, когато предложението не е направено от него.

Чл. 104. Когато договорът за сдружаване създава задължения за кмета и общинската администрация извън изрично установените от закона и този правилник, той не може да бъде сключен без съгласието на кмета.

Чл. 105. Правилата по тази глава се прилагат и при сдружаване на общината с общини в други страни и влизането й в международни сдружения на местни власти.

Чл. 106. Общинският съвет ратифицира всички договори на общината, сключени с всички териториални единици или общности в страната и чужбина.

 

XIV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Правилникът за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се издава на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и влиза в сила от датата на приемането му от общинския съвет.

§ 2. Общинският съвет може да го допълва и изменя при необходимост по реда на приемането му.

§ 3. Този Правилник е приет с решение №14 от 29.01.2004 г. на Общински съвет – Елена, изменен и допълнен с Решение № 16 от 11.03.2005 г., с Решение № 1 от 31.01.2007 г.

 

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Елена:

 

(Симеон Кънчев)

 

 

Актуално | Документи | Решения | Протоколи | Комисии | Съветници | Контакти | Обратна връзка | Полезни връзки

© 2004-2007 Инж. Светослав Михайлов