Герб на Елена

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА

5070 гр.Елена, ул.”Иларион Макариополски” №24 e-mail: obs@elena.bg
тел./факс (06151) 25-57 web: obs.elena.bg

 

НАРЕДБА

 

за отдаване под наем на земите от общинския

 поземлен фонд и земите по Чл. 19 от Закона за

собствеността и ползването на земеделските земи

 

 

 

 

Приета с решение № 18 / 17.03.2006 г. на Общински съвет Елена

 

1. Настоящата наредба урежда отдаването под наем на наличната общинска земя и земята по чл.19 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, останала след възстановяването на правата на собствениците.

2. Земи от общинския поземлен фонд се отдават под наем на български физически и юридически лица, при влезли в сила решения на общинска служба “Земеделие и гори” – гр. Елена, съгласно чл. 18 “ж”, ал.1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи.

3. Лицата, които желаят да ползват земя под наем могат да получават информация за наличните свободни общински земи от общинската администрация или общинска служба “Земеделие и гори” - гр. Елена.

4. Размерът на наема за отдаване на земеделска земя според категорията на земята е както следва:

 

Категория на земеделската земя

Наемна цена на декар

лв.

Първа

12.60

Втора

11.60

Трета

10.00

Четвърта

8.60

Пета

6.20

Шеста

4.00

Седма

2.60

Осма

2.20

Девета

1.60

Десета

1.20

Некатегоризируема земя

0.80

 

Определените цени представляват 2 % от началните цени, определени с Наредбата за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделските земи.

5. Срокът за отдаване на земя под наем е както следва:

а/ наличната общинска земя от една до 10 стопански години;

б/ резултативната земя по чл.19 от ЗСПЗЗ за една стопанска година.

6. Безимотните, малоимотните, безработните и многодетните семейства с постоянен и настоящ адрес в населеното място, в чието землище се намират земите, се ползват с предимство за получаване на земи под наем. С решение на Общинския съвет горните групи могат да ползват земите безвъзмездно.

7. Гражданите подават самостоятелно или чрез упълномощено от тях лице молба до кмета на общината, която съдържа следните данни: име, презиме и фамилия, ЕГН, лична карта - № и дата на издаване, постоянен адрес, площта на исканата земя и местонахождението, а юридическите лица прилагат съдебно решение за регистрация – заверен препис и валидно удостоверение за актуално правно състояние. Молбата се завежда във входящия регистър на общината.

8. Към молбата безимотните  кандидати прилагат:

- актуална скица на имота, издадена от общинска служба “Земеделие и гори” – гр. Елена;

- декларация, че те и членовете на техните семейства не притежават земеделска земя и че не им е възстановено правото на собственост върху земя по ЗСПЗЗ пряко или по наследство на територията на землището, за което са подали молба. Декларацията се заверява в общинска служба “Земеделие и гори” - гр.Елена.

За посочени неверни данни кандидатите носят отговорност по чл.313 от НК.

9. Към молбата безработните прилагат документ от Бюрото по труда, удостоверяващ положението им на безработни, а многодетните семейства – документ, издаден от общината или кметството, удостоверяващ семейното им положение.

10. За разгледаните молби се изготвя протокол със становище, който се предоставя на кмета на общината.

11. Земята, отдадена под наем или безвъзмездно не може да бъде пренаемана.

12. След задоволяване нуждите на безимотни, малоимотни, безработни и многодетни семейства, останалата земя се отдава на всички други желаещи.

13. Договорите за отдаване под наем на общинска земя се сключват въз основа на протокол със становище на комисията за отдаване на земеделска земя под наем.

14. Крайният срок на договора съвпада с крайния срок на прибиране на реколтата от отделните култури:

- за есенниците – 15 август на текущата година;

- за пролетниците – 30 ноември на текущата година.

15. Определеният наем се заплаща от наемателя в 14 дневен срок от сключване на договора. При договор сключен за период по-дълъг от една година, наемът се заплаща еднократно в 14 дневен срок от сключване на договора.

16. След изтичане на определения срок, сключеният договор може да бъде продължен и за следващата година, освен ако:

- наемателят заяви писмено, че не желае да удължи срока на договора;

- наемателят не приема предлаганото от наемодателя изменение за размера на наемната цена за продължения срок на договора;

- наемодателят иска да внесе промени в условията на ползване на земята, които не се приемат от наемателя;

- решение на общинска служба “Земеделие и гори” гр. Елена за възстановяване на общинска земя се отменя или изменя по реда на чл. 14, ал. 7 от ЗСПЗЗ и това засяга отдадената под наем земя.

17. За открити нарушения и отклонения от нормативните документи в използването на земята от наемателя, договорът се прекратява  с едностранно предизвестие, като платения наем не се връща.

18. Не се сключват договори с лица, които са наемали земя предходните години и не са заплащали наема или са просрочвали дължимите суми.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ   РАЗПОРЕДБИ:

 

§ 1. Настоящата наредба е приета от Общински съвет - Елена с решение № 18 / 17.03.2006 г. на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА.

§ 2. Настоящата наредба отменя Наредбата за стопанисване и управление на земите от общинския поземлен фонд, приета с решение № 46 / 07.08.1998 г.  и изменена с решение № 9 / 19.02.1999 г. на Общински съвет - Елена

§ 3. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на общината.

 

 

Председател на

Общински съвет – Елена:

 

(Симеон Кънчев)

Актуално | Документи | Решения | Протоколи | Комисии | Съветници | Контакти | Обратна връзка | Полезни връзки

© 2004-2007 Инж. Светослав Михайлов