Герб на Елена

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА

5070 гр.Елена, ул.”Иларион Макариополски” №24 e-mail: obs@elena.bg
тел./факс (06151) 25-57 web: obs.elena.bg

 

НАРЕДБА

 

ЗА РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ВЪРХУ КАПИТАЛА В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА /ЕООД,ЕАД,ООД и АД/

 

Приета с Решение N 135/25.08.2000 г.,Протокол

N 16/25.08.2000 г.

на Общински съвет – Елена

 

 

            РАЗДЕЛ I

            ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

            Чл.1. С тази наредба се урежда редът за упражняване правата на собственост на Община Елена върху дялове или акции на търговски дружества с общинско участие.

            Чл.2. Община Елена упражнява правата си на собственост в търговските дружества с общинско имущество при условията, по реда и чрез органите, посочени в тази Наредба.

 

            РАЗДЕЛ II

           ОРГАНИ НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ - ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА           

            Чл.3.   (1) Органи на общинските предприятия - еднолични дружества с ограничена отговорност, са:

                        1. Едноличният собственик на капитала - Община Елена, чрез Общински съвет - Елена, който упражнява правата на Общината като едноличен собственик на капитала.

                        2. Управителят (управителите) - избран с решение на Общински съвет - Елена по предложение на Кмета на Общината или от общински съветници.

                        (2) Органи на общинските предприятия - еднолични акционерни дружества, са:

                        1. Едноличният собственик на капитала - Община Елена чрез Общинския съвет - Елена, който упражнява правата на Общината като едноличен собственик на капитала.

                        2. Съветът на директорите (едностепенна система) или надзорният и управителният съвет (двустепенна система).

                        (3) Органите на търговските дружества, в които Община Елена е съдружник или акционер, се формират при условията и по реда на Търговския закон.

            Чл.4.   (1) Общинския съвет - Елена, упражнява правата на едноличния собственик на капитала в общинските предприятия - еднолични търговски дружества. Общинският съвет определя компетенциите на Кмета по управлението на еднолични търговски дружества с общинско имущество.

            Чл.5.При упражняване правата на общината като едноличен собственикна капитала:

            1.Общинският съвет взема решения;

            2.Кметът на общината издава заповеди;

            3.Директорите на дирекции и началниците на отдели дават писмени становища или изготвят докладни записки до Общинския съве, постоянните комиси или кмета на общината.

            Чл.6.Общинският съвет опредебя лицето/лицата/, които да го представляват в Общото събрание на дружеството, в което общината е съдружник или акционер.

 

            РАЗДЕЛ III

            ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ НА ОБЩИНСКИ  ПРЕДПРИЯТИЯ - ЕДНОЛИЧНИ

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА       

            Чл.7.   (1) При упражняване правата на едноличен собственик на капитала в ЕООД с общинско имущество Общинският съвет - Елена:

                        1. изменя и допълва учредителния акт на дружеството;

                        2. преобразува и прекратява дружеството;

3. приема годишния отчет и баланса;

4. определя размера на дивидента за внасяне по сметка на общината

                        5. взема решения за намаляване или увеличаване на капитала;

                        6. избира управителя и го освобождава от длъжност;

                        7. избира контрольор и проверители на дружеството, ако това е предвидено в дружествения договор или възлага изпълнението на функциите, посочени в чл.144 от Търговския закон на началник отдел.  

                        8. взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие в други дружества;

                        9. взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

                        10. взема решения за придобиване или разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството, в други дружества;

                        11. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

                        12. взема решения за допълнителни парични вноски;

13.назначава ликвидаторите припрекра-

тяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност.

14.дава съгласие за сключване на договор за кредитиране на трети лица;

15.дава съгласие за за учредяване на ипотека върху недвижимо имущество или залог върху движимо имущество на Дружеството.

16.дава съгласие за прехвърляне на имущество между  ЕООД с общинско участие.

                        (2) Предложения за вземане на решения по горепосочените точки до Общинския съвет - Елена могат да правят Кметът на Общината, управителите на търговските дружества и общинските съветници.

            Чл.8. Управителят на ЕООД с общинско имущество организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, приетия от едноличния собственик устав, решенията на едноличния собственик и договора за възлагане на управлението.

            Чл.9. Управителят на ЕООД с общинско имущество съгласно договора за възлагане на управлението взема решение по всички въпроси на управлението на дружеството с изключение на  посочените в чл.7.

            Чл.10. Едноличният собственик на капитала  на еднолични акционерни дружества с общинско имущество:

                        1. изменя и допълва устава на дружеството;

                        2. увеличава вили намалява капитала на дружеството;

                        3. преобразува и прекратява дружеството;

                        4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, съответно на Надзорния съвет, и определя възнаграждението им;

                        5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;

6.определя размера на дивидента за внасяне по сметка на общината

                        7. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;

                        8. решава издаването на облигации;

                        9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;

                        10. освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет, на Управителния съвет и на Съвета на директорите.

11.дава съгласие за прехвърляне на имущество между АД с общинско участие

 

            РАЗДЕЛ IV

            ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА НЯКОИ ВИДОВЕ ДОГОВОРИ          

            Чл.11./1/изм.р-е №9/2001г. Решенията за придобиването, разпореждането и обременяването с вещни тежести на недвижимои движимо имущество/дълготрайни материални активи / на общинските предприятия- еднолични търговски дружества, се вземат от едноличният собственик на капитала-Община Елена, чрез Общински съвет - Елена.

                     /2/ изм.р-е №9/2001г.При отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество/дълготрайни материални активи/ на общинските еднолични търговски дружества ,което не надвишава 5% от общата балансова стойност на ДМА не се изисква  решение на Общински съвет - Елена. Отдаването под наем се извършва чрез търг или конкурс.В седем дневен срок от сключване на договора ,Управителят/изпълнителният директор/ е длъжен да уведоми писмено за резултатите от търга или конкурса Обкщински съвет Елена чрез Община Елена.

 

            РАЗДЕЛ V

            ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ОБЩИНА ЕЛЕНА Е АКЦИОНЕР ИЛИ СЪДРУЖНИК

            Чл.12.Лицата, упълномощени да представляват общината в общото събрание на съдружниците в дружествата с ограничена отговорност, предварително съгласуват с Общински съвет-Елена становището си по следните въпроси:

                        1. изменяне или допълване на дружествения договор;

                        2. приемане или изключване на съдружник, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или на друг съдружник;

                        3. намаляване или увеличаване капитала на дружеството;

                        4. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

                        5. решение за допълнителни парични вноски;

                        6. решение за участие в други дружества;

                        7. преобразуване и прекратяване на дружеството.

            Чл.13. Лицата , упълномощени да представляват общината в общото събрание на съдружниците в  акционерните дружества,предварително съгласуват с Общински съвет-Елена становището си по следните въпроси:

                        1. изменяне или допълване на устава на дружеството;

                        2. намаляване или увеличаване капитала на дружеството;

                        3. преобразуване и прекратяване на дружеството.

 

            РАЗДЕЛ VI

            СЪСТАВ НА ОРГАНИТЕ НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ - ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА         

            Чл.14.(1) Управители и контрольори на общински дружества с ограничена отговорност, могат да бъдат физически лица.

                        (2)       Членове на изпълнителни или контролни органи на общински акционерни дружества, могат да бъдат физически лица. Ако уставът на общинското предприятие - еднолично акционерно дружество, допуска, член на орган на дружеството може да бъде и юридическо лице.

            Чл.15.(1)        Не могат да бъдат управители на общински дружества с ограничена отговорност, физически лица, които:

                        1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки или имат регистрация като еднолични търговци;

                        2. участват в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

                        3. заемат длъжност в ръководни органи на други дружества;

                        4. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално-отчетническа длъжност до изтичане срока на наказанието;

                        5. са управители, контрольори и членове на изпълнителни или контроли органи на друго държавно или общинско търговско дружество;

                        6. са общински съветници, кметове и зам.кметове, секретари на Общината.

                        (2)       Забраните по ал.1, т.т. 1, 2 и 3 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

                        (3)       Не могат да бъдат управители на общински еднолични  дружества с ограничена отговорност, и физически лица, които работят по трудов договор.

            Чл.16. Не могат да бъдат контрольори в общинско търговско дружество с ограничена отговорност:

                        1. управителите, техните заместници и наетите лица в дружеството;

                        2. съпрузите, роднини по права или по съребрена линия до трета степен на лицата по т.1;

                        3. лишените с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално-отчетническа длъжност;

                        4. управителите и членовете на изпълнителни или контролни органи на друго общинско или държавно търговско дружество;

                        5. общински съветници.

            Чл.17.(1) Не могат да бъдат членове на съветите на директорите, на надзорните и на управителните съвети на общинските еднолични акционерни дружества, физически и юридически лица, които:

                        1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки или имат регистрация като еднолични търговци;

                        2. участват в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

                        3. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално-отчетническа длъжност;

                        4. са били членове на изпълнителни или контролни органи или неограничено отговорни съдружници в дружеството, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

                        5. са съпрузи или роднини до трета степен по права или по съребрена линия, включително по сватовство, на друг член на орган на управление на дружеството;

                        6. са управители или членове на изпълнителни или контролни органи на друго общинско или държавно еднолично търговско дружество;

7. са общински съветници.                                    

(2)       Забраните по ал.1, т.т. 1 и 2 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

                        (3)       Не могат да бъдат изпълнителни членове на съветите на директорите лица, които работят по трудов договор.

                        (4)       Не могат да бъдат членове на Надзорния съвет на общинско акционерно дружество, наетите лица в дружеството.

 

            РАЗДЕЛ VII

            ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И КОНТРОЛА НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА   

            Чл.18.(1) Управлението на общинските предприятия - еднолични търговски дружества, се възлага с договори за управление, сключени между всеки член на изпълнителния орган на дружеството и Кмета на Община Елена,  въз основа Решението на Общински съвет Елена.

                        (2) Контролът за спазване на дружествения договор и за опазване на имуществото на общинското предприятие - еднолично дружество с ограничена отговорност, както и контролът върху дейността на Управителния съвет в общинското предприятие - еднолично акционерно дружество, се възлага с договори за контрол, сключени между всеки контрольор или член на Надзорния съвет и Кмета на Общината.

            Чл.19. Управлението на общинските предприятия - еднолични търговски дружества, може да бъде възлагано и след провеждане на конкурс. Решението за провеждане на конкурс се взема от Общински съвет - Елена.

            Чл.20. Договорите за управление и за контрол в общинските предприятия - еднолични търговски дружества, се сключват за срок до 3 години.С рокът се определя от Общинския съвет.

            Чл.21.(1) В договора за управление или за контрол се определят:

                        1. правата и задълженията на страните;

                        2. размерът на възнаграждението и начинът на плащането му;

                        3. отговорността на страните при неизпълнение на договора;

                        4. основанията за прекратяване на договора;

                        5. други условия.

                        (2) В договора за управление с членовете на Съвета на директорите, съответно на Надзорния и на Управителния съвет, се посочват видът и размерът на гаранцията по чл.240 от Търговския закон, която те дават за своето управление, удобрени от Общинския съвет.

                        (3)       Дадената гаранция се връща след прекратяването на договора за управление и след решение на Общински съвет - Елена, за освобождаване от отговорност. Когато гаранцията е била внесена в пари, на връщане подлежат и лихвите върху внесената сума.

            Чл.22.(1)        В договора за управление или в договора за контрол с членовете на Надзорния съвет Кметът на Общината определя бизнесзадача на предприятието, определена за целия срок на договора за управление и поотделно за всяка година, в съответствие със стратегията за развитие на предприятието.

                        (2)       Бизнесзадачата съдържа конкретни икономически показатели, чието изпълнение органите на управление, съответно Надзорния съвет, следва да осигурят, като: рентабилност, производителност, обем на продажбите, печалба или намаление на загуба, нови пазари, използване на съоръженията, поддържане на определен брой работни места, финансови задължения, инвестиции.

                        (3)       Въз основа на бизнесзадачата управителите, съветите на директорите, управителните съвети разработват и приемат бизнеспрограма за целия срок на действие на договора за управление и конкретно за всяка година, която се приема от Общинския съвет.

            Чл.23.(1) Контрольорите, управителите, членовете на съветите на директорите, съответно на надзорните и управителните съвети в общинските предприятия - еднолични търговски дружества, се осигуряват за всички осигурителни случаи върху изплатеното възнаграждение за сметка на съответното дружество.

                        (2)       Времето, през което лицата са работили по  договори за управление или за контрол в общински предприятия  - еднолични търговски дружества, и са били осигурени за всички осигурителни случаи съгласно тези договори, се зачита за трудов стаж.

            Чл.24.(1) За лицата, работещи по тези договори за управление или за контрол в общински предприятия - еднолични търговски дружества, и осигурени съгласно тези договори за всички осигурителни случаи, се правят вноски във фонд "Професионална квалификация и безработица" за сметка на съответното дружество. Вноските се определят на базата на изплатеното възнаграждение, върху което се правят осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване.

                        (2) Лицата по ал.1 се ползват с всички права по Постановление N 57 на МС от 1989 г. за пренасочване ни ефективно използване на освобождаваната работна сила (обн. ДВ, бр.96/1989; изм. и доп. бр. 81/1990, бр.81/1990, бр.23, 68 и 69/1993) при прекратяване на договорите за управление или контрол не по тяхна инициатива и без виновно поведение от тяхна страна, когато по тези договори са били осигурени за всички осигурителни случаи и са правени вноски във фонд "Професионална квалификация и безработица".

            Чл.25.(1)        Договорите с управителите, контрольорите, членовете на съветите на директорите и членовете на надзорните съвети се прекратяват преди изтичате на срока:

                        1. по взаимно съгласие на страните;

                        2. по искане на лицето с предизвестие, не по-малко от 3 месеца;

                        3. при преобразуване или прекратяване на общинското предприятие - еднолично търговско дружество, както и при промяна на собственика на капитала на дружеството;

                        4. в случай на смърт или поставяне под запрещение на физическото лице, в случай на обявяване в несъстоятелност или прекратяване на юридическото лице;

                        5. при възникване на някое от обстоятелствата, обуславящо забрана или ограничение за лицето за изпълнение на съответните функции съгласно чл. 22-24.

                        6. поради фактическа невъзможност на лицето да изпълнява задълженията си, продължила повече от  60дни.

                        7. поради други условия, посочени в договора.

                        (2) Договорите с управителите, с членовете на съветите на директорите и с членовете на надзорните съвети могат да бъдат прекратени преди изтичане на срока от Кмета на Община Елена.

                        1. при неизпълнение на икономическите показатели, определени съгласно чл.22, ал.2;

                        2. при извършване на действия или бездействия на лицето, довели до влошаване на финансовите резултати на държавното предприятие - еднолично търговско дружество, или от които са произтекли щети за предприятието.

                        (3)       Договорите с контрольорите могат да бъдат прекратени преди изтичане на срока от Кмета на Община Елена, при условията на ал.2, т. 2 .

            Чл.26.(1)        При прекратяване на общинско предприятие-търтовско дружество освен в случай на несъстоятелност, органът, взел решение за прекратяването, назначава ликвидатори и сключва договор с тях.

                        (2) Не могат да бъдат назначавани за ликвидатори лица, които:

                        1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;

                        2. участват в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

                        3. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално-отчетническа длъжност;

                        4. са общински съветници, кметове, зам.кметове, секретаря на Общината.

                        (3)       Забраните по ал.2, т. 2 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на  дружеството.

                        (4)       В договора с ликвидаторите се определят:

                        1. правата и задълженията на страните;

                        2. размерът на възнаграждението и начинът на плащането му;

                        3. отговорността на страните при неизпълнение на договора;

                        4. срокът за приключване на работата;

                        5. други условия.

 

            РАЗДЕЛ VIII

            ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ В ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ- ЕТД    

            Чл.27./изм.р-е №9/2001г. Основните месечни възнаграждения на членовете на изпълнителните и контролните органи на общинските предприятия - еднолични търговски дружества, се определят от Кмета на Общината, съобразно поетите задължения и отговорности в сключения договор, но не повече от 250% от средната работна заплата на съответното дружество.

 

            РАЗДЕЛ IХ

            РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ   

            Чл.28.(1) Регистърът на общинските предприятия и на предприятията с общинско участие се води в Община Елена, отдел "Имоти и стопанисване".

                        (2)       В регистъра се вписват:

                        1. общинските предприятия - еднолични търговски дружества;

                        2. търговските дружества, в които Общината е акционер или съдружник.

                        (3)       Регистърът на общинските предприятия и на предприятията с общинско участие е предназначен за служебно ползване и справки и извлечения от него се дават само на органите на държавната и общинската администрация, на съда, следствието и прокуратурата.

            Чл.29.(1)        Регистърът се води по образец, утвърден от Кмета на Община Елена, и съдържа следните графи:

                        1. номер и партида на вписването;

                        2. номер и партида на вписването в търговския регистър, номер и дата на фирменото дело, номер и дата на решението, с което е постановено вписването;

                        3. вид на дружеството, наименование, седалище и адрес на управление;

                        4. срок и предмет на дейност;

                        5. капитал, съответно уставен фонд; разпределение на капитала;

                        6. име, ЕГН, адрес, местожителство, наименование и седалище на съдружниците или учредителите; размер на дяловете им; промени в съдружниците и в размера на дяловете им; прехвърляне на акции;

                        7. име, ЕГН, адрес и местожителство на членовете на органите на управление; представителство; име, ЕГН, адрес и местожителство на лицата, които представляват дружеството;

                        8. размер на общинското участие; име, ЕГН, адрес и местожителство на лицето, упълномощено да представлява Общината в Общото събрание на дружеството;

                        9. участия в други търговски дружества; размер на участието и разпределение на капитала в тези дружества;

                        10. клонове;

                        11. преобразуване, сливане, вливане и разделяне; прехвърляне на предприятия;

                        12. прекратяване;

                        13. забележки по вписаните обстоятелства.

            Чл.30. За всяко предприятие в регистъра се отделя партида с необходимия брой двойни страници, на които се написва наименованието му.

            Чл.31.(1)        Вписването в регистъра се извършва от определено длъжностно лице от отдел  , което:

                        1. извършва вписванията в регистъра въз основа на заверен препис от акта, удостоверяващ подлежащите на вписване обстоятелства или по данни от Общински съвет за прехвърляне на акции;

                        2. дава справки и издава удостоверения за вписаните обстоятелства;

                        3. води входящ регистър, описна книга и азбучен указател и комплектува дела на държавните предприятия и на предприятията с държавно участие.

                        (2)       Длъжностното лице по ал.1 поставя дата след всяко вписване и се подписва.

                        (3)       В регистъра не се допускат изтривания и зачертавания. Поправки се извършват по реда на вписването.

            Чл.32.(1) Органите на управление на общинските предприятия - еднолични търговски дружества, и лицата, упълномощени да представляват Общината в търговските дружества, изпращат до длъжностното лице по чл.38, ал.1 преписи от издадените от тях актове, удостоверяващи обстоятелствата, подлежащи на вписване, в 3-дневен срок от издаването им.

                        (2) Лицата по ал.1 изпращат на длъжностното лице и копие от съдебното решение за вписване на обстоятелствата в търговския регистър.

 

 

            ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ единствен. Тази Наредба се приема на основание чл.2, ал.4, изр.2 от Закона за общинската собственост и влиза в сила в 7 дневен срок от приемането .

Наредбата е приета с Решение №135/25.08.2000г.,Протокол№16 от 25.08.2000,изм. с Решение № 9/08.02.2001г. на Общински съвет Елена.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

(д-р Д.Лаловска)

 

Актуално | Документи | Решения | Протоколи | Комисии | Съветници | Контакти | Обратна връзка | Полезни връзки

© 2004-2007 Инж. Светослав Михайлов